Lidmaatschap

Je bent aangesloten bij Het Zinkstuk vanaf het moment dat het bestuur je inschrijving goedkeurt. Als lid kan je deelnemen aan alle zwem- en waterpolotrainingen die worden aangeboden. Daarnaast mag je naar alle activiteiten toe komen.

Het lidmaatschap houdt veel gezelligheid en een makkelijke manier in om snel mensen te leren kennen.

Het lidmaatschap is doorlopend en wordt alleen beëindigd als je jezelf uitschrijft, er zijn twee momenten per jaar dat je je lidmaatschap stop kan zetten (31 december en 30 juni). 

Ja, dat kan, mits je:

 • Aan een andere hogeronderwijsinstelling in Nederland studeert. Wel kan het zo zijn dat je eerst op een wachtlijst wordt geplaatst, dus dat het eventjes duurt voordat je lid kan worden.
 • Je student bent aan een van de Utrechtse instellingen: ROC Midden-Nederland, MBO Utrecht, Nimeto of Grafisch Lyceum Utrecht

Update november 2022: Op dit moment is er geen wachtlijst meer. 

Voor meer informatie over de wachtlijst kun je het huishoudelijk reglement (artikel 10) bekijken of contact opnemen met secretaris@hetzinkstuk.nl.

Je kan je registeren via het registratieformulier.

De kosten staan in onderstaande tabel weergegeven en gelden voor het volledige seizoen 2022/2023.


KNZB contributie
(€ 19,05)
Verenigingsbijdrage
(€ 43,50)
Startvergunning
(€ 37,35)
Competitiebijdrage
(ong. € 70)
Donateursbijdrage
(min. € 20)
Totaal
Waterpolo X X


€ 62,55
Waterpolo + competitie X X X X
€ 169,90
Zwemmen X X


€ 62,55
Zwemmen + externe wedstrijden X X X

€ 99,90
DonateurX € 20,00

Een nieuw lid betaalt ook eenmalig inschrijfkosten ten hoogte van de KNZB-contributie en eventueel de startkosten voor een startvergunning.

KNZB contributie wordt ieder half jaar afgeschreven. Je betaalt dit bedrag vooraf. 
Sportkaart.
Naast de kosten in bovenstaand overzicht, is het verplicht om in het bezit te zijn van een (half)jaarlijkse sportkaart bij Olympos (de Olympas). De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Voor meer informatie over de Olympas zie: 'Heb ik een sportkaart nodig?'

Competitiebijdrage. Voor leden die in een waterpolocompetitieteam zijn ingedeeld, wordt ongeveer €70,00 aan competitiebijdrage in rekening gebracht. Tevens heb je een startvergunning nodig als je in een waterpolocompetitieteam wil spelen.

Startvergunning zwemmen. Voor externe zwemwedstrijden (behalve NSZK's en het NKS) is een startvergunning nodig. Deze kan via Het Zinkstuk aangeschaft worden voor €37,35. Lees meer over de startvergunning bij 'Hoe zit dat met die startvergunning?'

Het is verplicht ten tijde van je gehele lidmaatschap in het bezit te zijn van een geldige sportkaart die is geregistreerd aan Het Zinkstuk.

De Sportkaart moet via sportcentrum Olympos worden aangeschaft en daar worden geregistreerd aan Het Zinkstuk. Weten welke sportkaart je nodig hebt? Check het via dit formulier.

De sportkaart kan aangeschaft worden via de desk van Olympos of online. Regel je Olympas online via deze link en je koppeling via deze link. Als je hem online bestelt dien je de pas wel nog op te halen bij de desk van Olympos. Je Olympas dient altijd minimaal geldig te zijn tot en met het volgende uitschrijfmoment (geldig t/m 31-07-XX of 31-01-XX).

Wanneer de registratie van je sportkaart verloopt, ontvang je hier bericht over van Het Zinkstuk. Dit gebeurt bij iedereen in ieder geval op 31-07. Zolang je niet verlengt en dus geen geldige aan Het Zinkstuk gekoppelde sportkaart hebt, kan je niet deelnemen aan trainingen en activiteiten. Blijf je in gebreke, dan kan er na de peildatum, ingesteld door de Sportraad, een boete van 110% worden geïnd van het subsidiebedrag dat misgelopen is. De peildata zijn vastgesteld op 1 november en 1 april.

Al uitgeschreven? Deze verplichting geldt tot het moment dat je lidmaatschap eindigt (31/12 of 30/06).

Je hebt een startvergunning nodig als je:

 • bent ingedeeld in een waterpoloteam dat competitie speelt, of
 • mee wil zwemmen met KNZB-wedstrijden.

Je hebt geen startvegunning nodig voor deelname aan studentencompetities (NSZK, NSWK, ONKS).

Je kan een startvergunning zelf aanvragen en stopzetten via je profiel op de website. Als je er al een hebt omdat je nog lid bent bij een andere zwemvereniging, kun je deze behouden en heb je geen nieuwe nodig. Een startvergunning loopt een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en wordt automatisch verlengd als je hem niet stopzet vóór 1 januari via je profiel op de website.

Donateurs kunnen geen startvergunning aanvragen.

Contributie
De contributie wordt elk seizoen eind oktober en eind februari geïnd. Dit betreft de verenigingsbijdrage en de bijdrage voor de KNZB. 

Voor donateurs geldt dat de bijdrage eind oktober wordt geïnd.

Overige kosten
De overige kosten (zoals voor activiteiten of merchandise) worden aan het eind van elke maand geïnd.

Betaalmethoden
Kosten worden geïnd via de betalingswijze die je bij inschrijving hebt opgegeven, dit kan je terugvinden op je profiel.

Twee weken voor een automatische incasso, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat zal worden geïnd.

Wanneer je hebt gekozen om het verschuldigde bedrag zelf over te maken of wanneer de automatische incasso mislukt, ontvang je een bericht met daarin het bedrag dat betaald moet worden. Je hebt dan twee weken de tijd om dit over te maken. 

Er worden maximaal drie betalingsherinneringen gestuurd. Het bestuur behoudt zich het recht voor personen die niet aan hun betalingsverplichting voldoen, te schorsen.

Bij Het Zinkstuk zijn er twee momenten per seizoen waar je je lidmaatschap kan eindigen of veranderen. Dit moet je zelf doen op je lidmaatschapspagina. De uitschrijfmomenten zijn daarmee ook de uiterlijke data dat je deze wijzigingen kan doorgeven. 

De data zijn als volgt:

 • Voor leden: 29 december en 30 juni
 • Voor donateurs: 31 juli

Als je een uitschrijfmoment mist, ben je sowieso lid tot het volgende uitschrijfmoment. 

Bij vragen kan je een mailtje sturen naar secretaris@hetzinkstuk.nl

Beëindig je lidmaatschap of zet deze om vóór één van deze data via deze link

Als lid kan je eenmalig per seizoen vóór een uitschrijfmoment aangeven het lidmaatschap voor de duur van een half seizoen op te schorten door een mail te sturen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. In het geval het bestuur dit verzoek inwilligt, kan volstaan worden met de betaling van een halve contributie. Het lid kan tijdens de afwezige periode geen aanspraak maken op de rechten.

Let op dat bij overtreding met terugwerkende kracht gesommeerd kan worden alsnog de gehele contributie en eventueel misgelopen subsidie te betalen op straffe van schorsing.

Als je student-af bent, mag je nog één volledig seizoen lid blijven tegen het reguliere contributietarief plus 28 euro. Na dat seizoen kan je dispensatie aanvragen door voor een uitschrijfmoment te mailen naar secretaris@hetzinkstuk.nl. Doe je dit niet, dan word je automatisch uitgeschreven.

Wanneer dispensatie wordt toegewezen, wordt de standaardcontributie:

 • 1e jaar dispensatie: €157,70
 • 2e jaar dispensatie: €315,00
 • Na 2e jaar dispensatie: verplicht uitschrijven

Je kan ook je lidmaatschap omzetten naar donateurschap. Je lidmaatschap stop- of omzetten kan via deze pagina.

Je kan je uitschrijven via deze pagina. Je lidmaatschap houdt dan op per het volgende uitschrijfmoment. 

Het is belangrijk dat je jezelf uitschrijft op de site. Je lidmaatschap eindigt nooit vanzelf. Het bestuur kan niet zelf leden uitschrijven. 

Voor leden geldt: na een uitschrijfmoment volgt er een opzegtermijn van 1 maand waarin je lidmaatschap voortduurt. Het is gedurende de opzegtermijn niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd vanuit de KNZB. Wil je toch nog deelnemen aan dit soort wedstrijden, stuur dan voor de opzegtermijn een mail naar secretaris@hetzinkstuk.nl.

Je kant op elk moment in het seizoen lid of donateur worden.

Donateurs
Donateurs betalen altijd de bijdrage voor het gehele seizoen, ondanks het moment van inschrijven. Dit betekent dat als je je tussen 1 augustus '18 en 31 juli '19 inschrijft als donateur, je de gehele donateursbijdrage van '18/19 betaalt.

Leden
Als je lid wordt tussen 1 februari en 1 augustus hoef je maar de helft van de trainingsbijdrage te betalen voor dat betreffende seizoen. Wel betaal je de volledige KNZB-contributie, inschrijfkosten en de eventuele kosten voor een startvergunning.


Sinds 30 juni 2022 is er een nieuwe regeling voor donateurs. Je kan donateur worden bij een bijdrage vanaf €20,- per seizoen. Inschrijven kan via dit formulier. 

Donateurs aangenomen vóór 30 juni 2022

 • Kunnen deelnemen aan alle activiteiten, met uitzondering van trainingen. 
 • Mogen naar de ALV komen, maar hebben hier geen stemrecht.
 • Hebben de mogelijkheid de ledenmail te blijven ontvangen
 • Helpen mee het Zinkstuk financieel gezond te houden!

Donateurs aangenomen na 30 juni 2022

 • Hebben de mogelijkheid de ledenmail te blijven ontvangen
 • Helpen mee het Zinkstuk financieel gezond te houden!

Alumnivereniging
Als oud-lid van Het Zinkstuk kan je ook lid worden van de alumnivereniging! Leden van de alumnivereniging kunnen (met toestemming van Het Zinkstukbestuur) deelnemen aan activiteitein van Het Zinkstuk. Daarnaast biedt de alumnivereniging zelf ook activiteiten aan!

Meer informatie over de alumnivereniging kan je hier vinden.