Reglementen en 'Veilig Sportklimaat'

De vereniging heeft verschillende belangrijke documenten die van toepassing zijn voor leden. Deze zijn hieronder te vinden.

 1. Statuten en Huishoudelijk Reglement
 2. Bestuursbesluiten
 3. Veilig Sportklimaat
 4. Klachtenprocedure


1. Statuten & Huishoudelijk Reglement

De hoofdreglementen van de vereniging bestaan uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). Beide zijn aangenomen door de Algemene Vergadering (AV). Iedereen die gelieerd is aan Het Zinkstuk door middel van lidmaatschap is gebonden aan deze regels (art. 7.1 Statuten).


2. Bestuursbesluiten

Door de Algemene Vergadering is beslissingsbevoegdheid aan het bestuur toegekend (art. 4.1 Statuten). Hieronder volgen de belangrijkste algemene bestuursbesluiten.


3. Veilig Sportklimaat

Gedragscode Het Zinkstuk

Binnen de vereniging streven wij naar een positieve sfeer waarbinnen iedereen elkaar met respect behandelt, zich houdt aan de reglementen, en met plezier de zwemsport kan beoefenen. Om dit te bereiken en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is deze gedragscode opgesteld op basis van adviezen van Centrum Veilige Sport Nederland. Ieder lid van de vereniging draagt door zich te houden aan de gedragscode bij aan het waarborgen van een positieve sportomgeving. 


Heb je vragen, opmerkingen over of aanvullingen voor de gedragscode? Dan mag je altijd mailen naar bestuur@hetzinkstuk.nl, of spreek een bestuurslid aan tijdens de trainingen. De gedragscode staat hieronder, maar is daarnaast ook als document beschikbaar.

Leden

 • Alle leden behandelen elkaar met respect, zodat iedereen zich welkom voelt binnen de vereniging.
 • Alle leden zetten zich in om het beste uit zichzelf, het team, en de vereniging te halen.
 • Zowel fysiek als verbaal geweld is binnen de vereniging te allen tijde verboden.
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is te allen tijde verboden.
 • De instructies van de trainers worden tijdens de trainingen opgevolgd.
 • Niemand komt onder invloed van verdovende middelen (alcohol/drugs) naar trainingen/wedstrijden.
 • Tijdens wedstrijden wordt er door niemand gebruik gemaakt van verdovende middelen (alcohol/drugs).
 • De inzet van bestuursleden, trainers, scheidsrechters en andere personen die iets betekenen voor de vereniging wordt gewaardeerd.
 • Alle leden gaan netjes om met de sportomgeving. Denk aan het respecteren van ieders eigendommen, het netjes achterlaten van de kleedkamers, het opruimen van materialen, en het opruimen van afval in de afvalbakken.
 • Alle leden gedragen zich conform de reglementen, huisregels, gedragscode en andere afspraken.
 • Het overtreden van de gedragscode wordt gemeld bij hetbestuur, de Raad van Toezicht, of de vertrouwenspersoon.

Wedstrijden

 • Er wordt eerlijk en sportief gespeeld volgens de reglementen van de KNZB. Bij verlies van een wedstrijd wordt geaccepteerd dat de andere partij beter was.
 • De beslissing van de scheidsrechter wordt geaccepteerd.
 • Voorafgaand aan een waterpolowedstrijd worden de tegenstander en de scheidsrechter een fijne wedstrijd toegewenst.
 • Na afloop van de waterpolowedstrijd worden de tegenstander en de scheidsrechter bedankt voor de wedstrijd.

Bestuur

 • Bestuursleden handelen in het belang van de vereniging zoals beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 • Bestuursleden zijn transparant in hun handelen, zodat de beweegredenen van het handelen inzichtelijk zijn.
 • Bestuursleden gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met verkregen informatie.
 • Bestuursleden zien toe op het naleven van reglementen, afspraken en de gedragscode.
 • Bestuursleden nemen (meldingen van) het overtreden van de gedragscode serieus en streven voortdurend naar (het verbeteren van) een veilig sportklimaat.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP's)

Heb je een kwestie die je niet kan of wil bespreken met het bestuur of de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met de VCP's vanuit Het Zinkstuk, de Sportraad of de KNZB. Meer informatie over de VCP('s) vanuit Het Zinkstuk zijn te vinden op de VCP commissiepagina

Het Zinkstuk

 • Laura Rolink (vcp@hetzinkstuk.nl)

Sportraad

 • Saskia Arbon (saskiaarbon@gmail.com)
 • Brian Groenewege (briangroenewege@live.nl)

KNZB

 • Jan Eertink (vcp@knzb.nl)
 • Quintalle Nix (vcp@knzb.nl)

Aannamebeleid vrijwilligers

Het aannamebeleid beschrijft de stappen die het bestuur van de vereniging doorloopt voor het aannemen van een nieuwe vrijwilliger.

4. Klachtenprocedure

Meer informatie volgt later.